Please update your browser!

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

AutoRiga

Uzticams lietotu automašīnu tirgotājs

SIA “Lotosa Zieds 99”, Reģ.Nr.40103875744, Ogres nov., Ikšķile, Zvejnieku iela 21, LV-5052

Privātuma politika 

1. Ievads

SIA “Lotosa Zieds 99”, Reģ.Nr.40103875744, Ogres nov., Ikšķile, Zvejnieku iela 21, LV-5052

 (turpmāk – Pārzinis), interneta vietnē https://autoriga.eu (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kas ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs).

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā vai telefoniski).

2.Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA “Lotosa Zieds 99”, Reģ.Nr.40103875744, Ogres nov., Ikšķile, Zvejnieku iela 21, LV-5052. Mājaslapa: https://autoriga.eu, [email protected], tālrunis: +371 25223344.

3.Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats

Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgos ziņojumus utt., izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, Pārzinis saglabā un izmanto šo informāciju, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu. 

Minēto datu apstrāde Pārzinim ir nepieciešama klienta identificēšanai, maksātspējas izvērtēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai, klientu apkalpošanai, iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei, norēķinu administrēšanai, kā arī citiem ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

4.Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ikmēneša ienākumi, kredītsaistības, ziņojama vai vēstules saturs, utt.

5.Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, Pārzinis daļēji izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro Pārziņa norādījumus un kurus Pārzinis pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

Atsevišķos gadījumos, Pārzinis var atklāt Jūsu personas datus zemāk norādītajām sabiedrībām – Mogo AS (Reģ. Nr. 50103541751), Inbank Latvia SIA (Reģ. Nr. 40103821436), Aizdevums.lv SIA (Reģ. Nr. 40003468776), SIA InCREDIT GROUP (Reģ. Nr. 40103307404), SIA Current auto (Reģ. Nr. 40203228793), AS Primero Finance (Reģ. Nr. 40203148375), AS MC Finance (Reģ. Nr. 40103326532). Šo uzņēmumu privātuma politika ir atrodama attiecīgo uzņēmumu mājaslapās. Minētie Sadarbības partneri var saņemt Jūsu personas datus, lai veiktu Jūsu identifikāciju, maksātspējas novērtēšanu un kredīta vai līzinga piedāvājuma sagatavošanu balstoties uz Jūsu pieteikumu Pārziņa interneta vietnē.

6.Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti.

7.Datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

8.Datu glabāšanas ilgums

Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis personas datus izdzēšam vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

9.Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem.

Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

10.Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem, Pārzinis veic saskaņā ar Lietotāja piekrišanu.  Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa paredz arī gadījumus, kad komerciālos paziņojumus var sūtīt bez piekrišanas saņemšanas, piemēram, ja e-pasta adrese ir iegūta iepriekš sniegta pakalpojuma sniegšanas vai preces pārdošanas ietvaros. 

Lietotājs piekrišanu Pārziņa komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Vietnē publicētajā pakalpojumu pieteikšanas formā.

Lietotāja dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma beigās.

Pārzinis pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Lietotāja pieprasījums. 

11.Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Datu valsts inspekcija pieņem arī elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]

Atlaide - 1000EUR
Atlaide - 500EUR
Atlaide - 300EUR
Atlaide - 100 EUR
OCTA 12 Mēn.
OCTA 6 Mēn.
Slepenā dāvana
Atlaide - 400EUR
Pilna bāka
CSDD izdevumi
Atlaide - 100 EUR
KASKO 6 Mēn.
Saņem savu dāvanu iegādājoties auto pie mums!

Ievadiet e-pastu un telefona numuru un grieziet ratu!